Informacja Dyrektora Szkoły

Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów. Grafika na ciemnoniebieskim tle z tekstem: Wiosenna przerwa świąteczna w szkołach od 9 do 14 kwietnia 2020 r. Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) – § 3 ust.1 pkt 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS VIII ORAZ ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW

Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie

Zgodnie z informacją podaną przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w dniach – 30 marca, 31 marca i 1 kwietnia 2020r. będzie możliwość pobrania materiałów do próbnego egzaminu ósmoklasisty.

Arkusze i nagrania zostaną umieszczone na stronie: www.cke.gov.pl oraz na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej: www.oke.jaworzno.pl

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski.

Wskazane jest, aby uczniowie rozwiązywali zadania w czasie, który faktycznie przeznaczony jest na przeprowadzenie egzaminu. Mogą to robić na wydrukowanym arkuszu, albo na kartce papieru numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Następnie uczniowie mogą wysłać arkusze z rozwiązanymi zadaniami lub skany kartek na adres pedagoga szkolnego: pedagog.zss8@o2.pl. Wyznaczeni nauczyciele, korzystając ze szczegółowych zasad oceniania, sprawdzą prace                i przekażą informację zwrotną na podany przez ucznia adres e mail.

Przypominam, że w  naszej szkole w dniach 17 – 19 lutego 2020r. odbył się już jeden próbny egzamin ósmoklasisty. Zagadnienia zawarte w poszczególnych arkuszach zostały szczegółowo omówione. Uczniowie otrzymali również wskazówki do dalszej pracy. Podczas konsultacji rodzice zostali poinformowani      o wynikach egzaminu.

Zachęcamy do skorzystania z propozycji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE

Warszawa, 26 marca 2020 roku

Próbny egzamin ósmoklasisty
– informacja MEN i CKE

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

– Co roku wiele szkół przeprowadza próbne egzaminy. Obecnie, mając na uwadze wyjątkową sytuację zawieszenia zajęć w szkołach, wspólnie z Centralną Komisją Egzaminacyjną chcemy wspomóc dyrektorów i nauczycieli również w kwestii organizacji próbnych egzaminów dla ósmoklasistów, aby mogli oni skupić się na realizacji zadań w nowej sytuacji – podkreślił Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Zasady oceniania zadań

CKE przygotowała również zasady oceniania rozwiązań zadań. W pierwszej kolejności zostaną one przekazane wyłącznie dyrektorom szkół podstawowych, w których w 2020 r. jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, za pośrednictwem systemu informatycznego SIOEO. Dyrektorzy będą proszeni o udostępnienie tych dokumentów nauczycielom, którzy podejmą decyzję o ocenieniu prac przekazanych przez uczniów. Zasady oceniania zostaną zamieszczone 8 kwietnia br. na stronie internetowej CKE.

Poinformowanie uczniów i rodziców

Zachęcamy do tego, aby szkoły, które zechcą wziąć udział w próbnym egzaminie, przekazały uczniom informację o terminie jego przeprowadzenia. Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę/nauczyciela formie, np.

 • w pliku w edytorze tekstów;
 • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
 • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
 • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Kontakt z nauczycielem

Proponujemy również, aby uczniowie przesłali swoje rozwiązania do nauczycieli (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików lub zdjęć poszczególnych kartek rozwiązań), którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, np.

 • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
 • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
 • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Jeżeli nie będzie to możliwe, można rozważyć przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom (np. prowadząc z uczniami „rozmowę” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dostępnych platform umożliwiających wspólną pracę) już po ogłoszeniu zasad rozwiązań zadań na stronie CKE (8 kwietnia br.).

Egzamin próbny dla wszystkich chętnych uczniów

Dyrektorzy szkół proszeni są o zadbanie o to, aby w próbnym egzaminie mogli wziąć udział wszyscy uczniowie, którzy wyrażą taką chęć. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, należy rozważyć możliwość przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie wydruków do odbioru w szkole.

Przeprowadzenie próbnego egzaminu ósmoklasisty jest dobrowolne. Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów), choć mam pełną świadomość, że w warunkach domowych może to być trudne do zrealizowania.

Próbny egzamin ósmoklasisty powinien być przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym (tj. danie uczniom kolejnej szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym (tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Centralna Komisja Egzaminacyjna za nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników egzaminu próbnego z poszczególnych przedmiotów.

Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

 • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/probny-egzamin-osmoklasisty

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

Szanowni Państwo Dyrektorzy,w związku z ogłoszeniem stanu epidemii przygotowaliśmy rozporządzenia, które umożliwiają organizację oraz realizację procesu kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Chcąc wesprzeć organizację tego procesu, opracowaliśmy również poradnik zawierający wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić kształcenie na odległość.Zachęcam Państwa do korzystania z poradnika oraz proszę o udostępnienie go nauczycielom z Państwa placówki. Informator można pobrać również ze strony internetowej MEN.Dziękuję Państwu za wszystkie wysiłki i starania, dzięki którym uczniowie mogą w obecnej sytuacji kontynuować edukację w domu. Z wyrazami szacunkuDariusz PiontkowskiMinister Edukacji Narodowej

https://dokumenty.men.gov.pl/Ksztalcenie_na_odleglosc_%E2%80%93_poradnik_dla_szkol.pdf

Informacja dla rodzica i ucznia

Drogi Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka jak wiesz  zajęcia zostały realizowane w formie kształcenia na odległość
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 12 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy . Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły na stronie internetowej naszej szkoły.
 • dołożymy wszelkich starań, aby to nowe dla nas wszystkich wyzwanie, jakim jest nauczanie zdalne, było jak najbardziej efektywne, jak najmniej stresujące i wspierające.
 • Proszę pamiętać, że nie chodzi o to, żeby zrobić zadanie za dziecko, wyręczyć je we wszystkim, ale zachęcić je do pracy własnej, odpowiedzialności, uczciwości, poszukiwania rozwiązań oraz zorganizowania sobie dnia pracy.
 • To są bardzo ważne umiejętności, które należy kształcić w młodych ludziach.
 • W przypadku jakichkolwiek trudności, wątpliwości zapraszam do kontaktu z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów oraz pedagogami oraz z psychologiem szkolnym.
 • Zadania do wykonania przez uczniów przekazywane będą przez poszczególnych nauczycieli w dni nauki, Nauczyciel przedmiotu określi sposobów monitorowania działań uczniów i przekazywania informacji zwrotnej oraz ustali z uczniami sposób prezentacji zadań i ich oceny.
 • Zadania przekazane do realizacji uczeń może realizować w indywidualny sposób i w godzinach, które odpowiadają jego aktywności i możliwościom. Prosimy też, aby w czasie pracy zaplanować różne formy aktywności fizycznej, możliwe w miejscu zamieszkania – dotyczy wszystkich grup wiekowych.
 • Ważne jest to, aby dziecko nauczyło się planować swoje działania i zarządzać czasem własnym.
 • Każdy uczeń np.  niech opracuje swój plan dnia, który będzie uwzględniał jego potrzeby i predyspozycje. W tym planie musi uwzględnić czas na naukę, odpoczynek, kontakty z rówieśnikami (telefoniczne, internetowe), rozwój zainteresowań. Istotne jest przestrzeganie wyznaczonych ram czasowych (np.: klepsydra, minutnik). Niech dziecko zadba o ład i porządek w miejscu nauki. Ważne, aby dziecko uczyło się planowania. 

 Drogi Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz

Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice.

W związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa, wiele osób – zarówno dorosłych jak i dzieci czy młodzieży może potrzebować wsparcia – wyrazić przeżywane emocje, opowiedzieć komuś o tym, czego aktualnie doświadcza lub uzyskać wsparcie w trudnej dla niego sytuacji.
Pragniemy Państwu przekazać, ze mogą Państwo skorzystać z pomocy naszych psychologów szkolnych , poprzez pocztę mailowa.

Psycholog Pani Monika Kapała

Adres mailowy to monika.kapala@op.pl

Psycholog Pani Anna Gurgul

Adres mailowy  to anna_gurgul@wp.pl

Gdyby Potrzebowali państwo porady czy konsultacji naszego specjalisty proszę pisać – żadna z wiadomości, z pewnością nie pozostanie bez odpowiedzi.
Zapraszamy do korzystania z tej formy pomocy.

Pozdrawiam serdecznie życząc dużo zdrowia.

Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie zdalnego nauczania.

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA

 1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie. 
 2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  
 3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel, wychowawca klasy.  
 4. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy grup społecznościowych, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły – zakładka “MATERIAŁY DO PRACY W DOMU”.
 5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą:

a) zgodne z zatwierdzonym tygodniowym rozkładem materiału i planem lekcji,

b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych,
    w tym niepełnosprawności,

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

d) równomiernie obciążające uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

e) zróżnicowane będą zajęcia w każdym dniu.

f) dostosowane do możliwości uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

g) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia .

h) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

 • Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie uzgodnionych  z nauczycielem form. 

O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco.

Pozdrawiam serdecznie dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Organizacja pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

25 marca 2020r / środa / wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Sankcjonuje ono nauczanie na odległość, które i tak już w wielu szkołach się rozpoczęło. Jeśli idzie o naszą szkołę, to rozporządzenie zakłada, że zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane:

– przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez  ucznia w domu –  edukacją wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W najbliższych dniach nauczyciele skontaktują się z Państwem, żeby przedstawić informacje, o których mowa powyżej. W klasach, w których zajęcia online już się zaczęły, będą kontynuowane.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie  !

Sytuacja w której obecnie się znaleźliśmy jest trudna zarówno dla Państwa jak i dla nas, jednak jesteśmy pewni że wspólnie damy radę przetrwać ten okres i już niedługo spotkamy się ponownie w szkole.

Kilka ważnych informacji:

 – obecnie cała kadra szkoły przygotowuje się do podjęcia zdalnego nauczania, bierzemy pod uwagę możliwości naszych uczniów dlatego proszę się nie martwić – postaramy się przygotować zadania w taki sposób aby wszyscy uczniowie mogli je wykonać, zadania, materiały będą dostosowane do indywidualnych możliwości naszych uczniów.

 – koordynatorami zdalnego nauczania w każdym oddziale będą wychowawcy klasy – maja oni najlepszy kontakt z Państwem oraz znają możliwości uczniów.

 – na stronie internetowej znajdziecie Państwo mail do naszych szkolnych psychologów Pani Ania anna_GURGUL@wp.pl i Pani Monika monika.kapala@op.pl Poprzez kontakt mailowy panie służą pomocą, radą . Pomogą  zredukować stres związany z obecną sytuacja oraz będą dla Państwa wsparciem.

Wprowadzamy zdalne nauczanie w naszej szkole które będzie uwzględniać możliwości  psychofizyczne i techniczne wszystkich uczestników tego procesu.

  – na stronie internetowej szkoły zamieszczone zostały materiały edukacyjne   w zakładce  materiały do pracy w domu przygotowane przez nauczycieli dla uczniów. Są to gotowe zadania, zalecenia oraz odnośniki do stron edukacyjnych. Możecie Państwo z nich skorzystać aby kontynuować naukę w domu oraz zorganizować czas swoim dzieciom.

 –

Prosimy o realizowanie zadań umieszczonych na stronie internetowej szkoły, w zakładce MATERIAŁY DO PRACY W DOMU  w miarę możliwości uczniów i Państwa zasobów technicznych. Jak to działa? Klikając na zakładkę materiały do pracy w domu wyszukujemy nazwiska nauczycieli, z którymi uczniowie w danym dniu mieliby lekcje / zgodnie z tygodniowym planem lekcji /. Korzystają Państwo z materiałów na dany dzień przydzielony do odpowiedniej nazwy klasy np. nauczyciel Pani Joanna Purat – 30.03.2020 – rewalidacja – klasa V SPAU.

Jeśli chodzi o naukę zdalną uczniów z niepełnosprawnością nasi nauczyciele i specjaliści zostają zobowiązani do dostosowania metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów.   W przypadku niepełnosprawności umysłowej w stopniu umiarkowanym, znacznym, a także głęboki, nauczyciel poprzez kontakt telefoniczny będzie miał obowiązek poinformować rodziców, z jakich materiałów do nauki mogą korzystać.

Prosimy o systematyczną pracę i zbieranie wytworów uczniów ( karty pracy, rozwiązane zadania, rysunki) do teczek. Prosimy również o zapisywanie daty wykonania zadania na poszczególnych kartkach.

Od 25 marca zadania wykonywane przez uczniów będą oceniane. Formę kontaktu wybiera po uzgodnieniu z rodzicem nauczyciel przedmiotu bądź wychowawca.

Informuję Państwa, iż szkoła  zapewnia uczniowi jak i rodzicom możliwość konsultacji telefonicznych lub mailowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia, wychowawcą czy kadrą kierowniczą. Na czas pracy zdalnej terapie realizowane w szkole zostają wstrzymane.

– w razie jakichkolwiek pytań możecie Państwo kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami oraz bezpośrednio ze szkołą:

Strona szkolna : www.zss8.edu.pl

E-mail szkoły: zs8@oswiata.tychy.pl

Drodzy Rodzice na stronie internetowej naszej szkoły zostały umieszczone materiały z których dowiecie się Państwo :

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki w domu, jak motywować i wspierać dzieci do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

Zapraszam do lektury.

Poza tym jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i chętnie dokonamy zmian, które będą miały na celu usprawnienie nauki.

Prosimy o wyrozumiałość w stosunku do swoich dzieci – dla nich też jest to nowa sytuacja.

Z pozdrowieniami dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Informacja Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo,
z uwagi na obecną sytuację związaną ze zwiększonym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 informujmy, że kontakt z Zespołem Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach możliwy jest tylko drogą elektroniczną.
Za utrudnienia przepraszamy.

e-mail: zs8@oswiata.tychy.pl

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"