STYPENDIA I ZASIŁKI

STYPENDIA I ZASIŁKI

 • Stypendia szkolne – Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
  – Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych    więcej
 • Stypendia motywacyjne – Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym realizowane są na podstawie:
  Ustawy z dnia 7 września 1991 r – o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów więcej
 • Stypendium „Tyskie Orły” – o stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do: szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz tytuł laureata lub finalisty…   więcej
 • Stypendium „Lider Zawodu” – dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”     więcej
 • Zasiłek szkolny – Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące     więcej

I TAK TO WYGLĄDAŁO

Rok szkolny 2019/2020 zakończy się w piątek 26 czerwca, ale szkoły nie zorganizują tego dnia tradycyjnego zakończenia roku szkolnego i uroczystego wręczania świadectw i nagród. O terminie i formie odebrania przez uczniów dokumentu decydują dyrektorzy szkoły. U nas korzystając z pięknej pogody zakończenie odbyło się przed głównym wejściem do naszej szkoły.

ZakoŃczenie roku Szkolnego

ORGANIZACJA I ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

2019/2020

 w ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8 W TYCHACH


Na podstawie:

§ 2 ust. 1 i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz
§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego ww. rozporządzenie (Dz. U. poz. 891 z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 1905”,


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO BĘDZIE WYGLĄDAŁO NASTĘPUJĄCO:

 1. Ze względu na liczebność uczniów, rodziców i nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych nr 8,  w dniu 26 czerwca 2020r. rozdanie świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i innych dokumentów kończących rok szkolny  przez dyrektora szkoły   i wychowawców klas, odbędzie się w ustalonych godzinach w wyznaczonych miejscach, z zachowaniem środków bezpieczeństwa.
 2. Prosimy, aby rodzice, opiekunowie  nie wchodzili na teren szkoły. Uczniowie odbierający świadectwa muszą mieć założone maseczki ochronne.
 • HARMONOGRAM ROZDANIA ŚWIADECTW SZKOLNYCH
  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 8  /  ZAŁĄCZNIK /

Poza dniem 26 czerwca 2020, istnieje możliwość indywidualnego odebrania świadectwa przez rodzica w wyznaczonych dniach   29.06.2020r – 10.07.2020r, 17 – 21.08.2020r0w sekretariacie szkoły w godz. 8.00- 12.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel: 32 2180050.

Odbiór pozostawionych rzeczy ze szkoły  ma miejsce po odbiorze świadectwa i po uzgodnieniu z wychowawcą klasy.

Każdy uczeń  będzie zobowiązany do podejścia po odbiór świadectwa  w prawidłowo założonej maseczce (lub z innym okryciem ust i nosa) oraz po dezynfekcji rąk, korzystając z dozownika znajdującego się w przedsionku, przy drzwiach wejściowych.


UWAGA!!!
Proszę nie gromadzić się na terenie szkoły i dostosować się do harmonogramu wydawania świadectw,  wytycznych sanepidu oraz MEN w związku z organizacją wydawania świadectw szkolnych.


Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Ważna Informacja dotycząca Podręczników

ORGANIZACJA  I PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE PRZYJMOWANIA PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

(NIE ODDAJEMY ZESZYTÓW ĆWICZEŃ) – NALEŻY ZWRÓCIĆ RÓWNIEŻ WYPOŻYCZONE KSIĄŻKI Z BIBLIOTEKI

1. Podręczniki i materiały edukacyjne są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalone przez dyrektora, wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza określone dni (w celu uniknięcia grupowania się osób) – o terminie zwrotu powiadamia rodziców bądź uczniów wychowawca telefonicznie lub mailowo

2. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu podręczników powinien być w maseczce i rękawiczkach.

3.  Wychowawcy klas przypominają uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

4.  Osoby dokonujące zwrotu podręczników są zobowiązane do zapakowania podręczników do reklamówki lub worka foliowego i opisanie na zewnątrz następującymi informacjami: (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica, adres e-mail). Zwrot podręczników potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście klasy. Następnie podręczniki są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.

5.  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza, bądź wpłaty na wskazane konto, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub mailowo.

6.   Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email: zss8biblioteka@interia.pl w  celu kierowania zapytań o książki, wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń

Egzaminy CZas ZACZĄĆ

Zwycięzcy robią to, czego przegranym się nie chciało...”

Drodzy Uczniowie,

edukacja jest najlepszą inwestycją, a przystępując do egzaminu ósmoklasisty inwestujecie w siebie i swoją przyszłość.

Przed Wami niezwykle ważne dni, podczas których całym sercem będę z Wami, 

a dziś  życzę wszystkiego najlepszego, wiary we własne siły, 

optymizmu, łatwych pytań i połamania piór.

Dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Życzenia Śląskiego Kuratora Oświaty dla Ósmoklasistów

Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do świetlicy szkolnej, proszeni są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce świetlica. Dostepna jest także wersja papierowa, która znajduje się w holu, przy wejściu głównym szkoły. Karty należy składać drogą elektroniczną na adres zs8@oswiata.tychy.pl lub osobiście do skrzynki znajdującej się w holu szkolnym w terminie do 03.07.2020r.

Informacja Dyrektora

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie, Rodzice

Dotyczy: zmiany harmonogramu dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii ( Dz. U. z dnia 20.03.2020r., poz.491) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku (Dz. U. z dnia 20.03.2020r., 492,.493 z późn. zm. ) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu edukacji w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 29.04.2020r.,poz.781) §11o, ust. 1,2 p.3.4.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach  ustala nowy harmonogram dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

16.06.2020 r.2)         (wtorek)

17.06.2020 r.2)         (środa)

18.06.2020 r. 2)        (czwartek)

23.06.2020 r. 2)        (wtorek)

Dni wolne od pracy:

01.11.2019 r. 1)          (piątek) Wszystkich Świętych

11.11.2019 r. 1)        (poniedziałek) Narodowe Święto Niepodległości

01.01.2020 r. 1)         (środa) Nowy Rok

06.01.2020 r. 1)         (poniedziałek) Święto Trzech Króli

01.05.2020 r. 1)         (piątek) Święto Pracy

03.05.2020 r.1)        (niedziela) Święto Konstytucji 3-go Maja

11.06.2020 r.1)        (czwartek) Boże Ciało

 1) Dni wolne od pracy,

2) Dni wolne wynikające z organizacji egzaminów ósmoklasisty  i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Informuję iż zaplanowane do realizacji działania wewnątrzszkolne przedstawione poniżej ze względu na Pandemie i pracę zdalną zostają odwołane.

 • 20.03. 2020r – Światowy Dzień Zespołu Downa
 • 02.04.2020r – Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
 •  5.05. 2020r –  Podróż z książką
 • 21.05.2020r –   Szkolny Dzień Profilaktyki 
 • 1.06.2020r  –  Szkolny Dzień Sportu – Dzień Dziecka
 • 11.06.2020r – Szkolny Dzień Rodziny – Otwarcie Ogrodu Sensorycznego.

Pozdrawiam dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"