STYPENDIA I ZASIŁKI

STYPENDIA I ZASIŁKI

  • Stypendia szkolne – Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
    – Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych    więcej
  • Stypendia motywacyjne – Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym realizowane są na podstawie:
    Ustawy z dnia 7 września 1991 r – o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów więcej
  • Stypendium „Tyskie Orły” – o stypendium mogą ubiegać się uczniowie pobierający naukę na terenie miasta Tychy w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej uczęszczający odpowiednio do: szkoły podstawowej z wyłączeniem klas I-III, liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej, posiadający co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, średnią ocen co najmniej 4,75 oraz tytuł laureata lub finalisty…   więcej
  • Stypendium „Lider Zawodu” – dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe mających znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia w zawodzie oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Miasta Tychy pn. „Lider zawodu”     więcej
  • Zasiłek szkolny – Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, będącemu przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, jakie miało miejsce w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące     więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *