Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe, wielospecjalistyczne oddziaływanie ukierunkowane na wszechstronny rozwój dzieci, u których wykryte zostały nieprawidłowości
w funkcjonowaniu danej sfery (fizycznej, intelektualnej, emocjonalnej, społecznej). Zakres oddziaływań obejmuje również rodzinę dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju polega na pobudzaniu psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Zakres tego oddziaływania może być bardzo różny, w zależności od zdiagnozowanych przez specjalistów deficytów rozwojowych. Może ono obejmować: psychomotorykę, sferę komunikacji, mowy i języka, funkcjonowanie zmysłów dziecka, itd.

Realizację WWRD reguluje prawo oświatowe: Ustawa Prawo Oświatowe z dnia

14 grudnia 2016 r. (Dz.U.z 2021 poz. 1082) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).

Zasady organizacji WWRD

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się
  w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • Zajęcia odbywają się na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 8
  w Tychach, ul. Edukacji 21.
 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania prowadzi Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który powoływany jest przez dyrektora ZSS nr 8.

W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

 • pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w Zespole Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach są to: oligofrenopedagog (specjalista pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie) surdopedagog (specjalista pracy z dziećmi z niedosłuchem) i tyflopedagog (specjalista pracy z dziećmi
  z niedowidzeniem)
  • psycholog
  • logopeda, neurologopeda
  • terapeuta SI
  • rehabilitant/fizjoterapeuta
  • specjalista korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna)

Kroki rodzica, w celu objęcia dziecka programem WWRD

Krok 1 – zgłoszenie do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania


Krok 2 – zgłoszenie do Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach wraz z opinią
o potrzebie WWRD wydaną przez publiczną poradnię oraz złożenie wniosku
o realizację zajęć WWRD przez Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach


Krok 3 – realizacja bezpłatnych zajęć WWRD przez zespół terapeutów Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach w czasie dostosowanym do potrzeb
i możliwości dziecka, rodziców i terapeutów

Uwaga!

Zajęcia WWRD są w 100% finansowane przez MEN. Rodzic nie ponosi żadnych kosztów.

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka służy:

 • korygowaniu nieprawidłowości rozwojowych
 • stymulowaniu zaburzonych sfer rozwojowych dziecka
 • wspomaganiu wszechstronnego, optymalnego rozwoju dziecka
 • wspieraniu rodziny dziecka z niepełnosprawnością

Kwalifikacja do zajęć WWRD:

Podstawą do przyznania konkretnych zajęć w ramach WWRD są wskazania
z Opinii o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (wydana przez PPP).

Zajęcia dla naszych małych klientów odbywają się według indywidualnego grafiku w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje o poszczególnych terapiach.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania, z zastosowaniem odpowiednich metod i technik, skierowane na zlikwidowanie lub zmniejszenie trudności i opóźnień w nauce, jak również zaburzeń w zachowaniu. Oddziaływania te są szczególnie istotne na początku kariery szkolnej dziecka, zapobiegają bowiem niepowodzeniom w nauce, wynikającym z problemów z czytaniem, pisaniem, liczeniem i z innych szkolnych umiejętności.

Zajęcia z terapii pedagogicznej skierowane są do dzieci:

 • o inteligencji przeciętnej i niższej niż przeciętna
 • z zakłóceniami i opóźnieniami rozwoju ruchowego z zakłóceniami procesu lateralizacji
 • z problemami w zakresie funkcji wzrokowych i słuchowych
 • o zaburzonym rozwoju procesów emocjonalno – motywacyjnych
 • z zaburzeniami mowy
 • z zaburzeniami zdolności matematycznych
 • ujawniających problemy z nauką pisania i czytania
 • z zaburzeniami dynamiki procesów nerwowych

Terapia psychologiczna

Jej celem jest dynamizowanie poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka. W kontekście terapii psychologicznej odbywa się ona równolegle w obszarze pracy indywidualnej terapeuty
z dzieckiem oraz współpracy z rodzicami
– psychoedukacji dotyczącej mechanizmów współwystępujących z trudnościami dziecka.  Terapia psychologiczna dla dzieci w swojej formie przypomina swobodną zabawę, opierającą się na indywidualnych zainteresowaniach dzieci i wyrażanych przez nie form ekspresji (rysowanie, odgrywanie ról, układanie, lepienie itp.).
W trakcie spotkań możliwa staje się zmiana dotycząca niekorzystnych emocji
i zachowań dziecka, często blokujących bądź utrudniających jego dalszy rozwój.

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna

Nowoczesna terapia logopedyczna oparta na założeniach terapii Neurobiologicznej Szkoły Krakowskiej jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi dysfunkcjami  rozwojowymi, genetycznymi, dysharmonią, zaburzeniami oraz opóźnieniami.

 
Metoda Krakowska®  powstała  dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym zespołu związanego z Katedrą Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie prowadzonym przez prof. J. Cieszyńską.

            Punktem wyjścia pracy terapeutycznej logopedy jest prawidłowo postawiona diagnoza określająca obszary funkcjonowania dziecka wymagające szczególnego wsparcia. Obserwacji poddaje się lateralizację oka, ucha, ręki, nogi, analizę i syntezę wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, artykulację, rozwój mowy, poziom rozwoju zabawy. Po diagnozie terapeuta przystępuje do konstrukcji programu terapeutycznego, który jest na bieżąco weryfikowany, korygowany. Istotnym elementem pracy jest kontynuacja ćwiczeń w domu przez rodziców i opiekunów dziecka- co znacznie przyspiesza osiąganie celów terapeutycznych.

            Metoda Krakowska® jest szczególnie zalecana dla dzieci z oligofazją, opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, afazją, alalią, zagrożonych dysleksją. Polecana jest również do pracy z dziećmi bez wyraźnych trudności rozwojowych jako forma wielopłaszczyznowego wsparcia rozwoju oraz skuteczna metoda wczesnej nauki czytania. 

            Istnieje również możliwość pracy metodą Manualnego Torowania Głosek®.

W ramach terapii logopedycznej prowadzimy:

 • terapię dzieci z rozszczepem podniebienia
 • terapię ORM
 • terapię autyzmu
 • korekcję wad wymowy

W pracy terapeuci wykorzystują program SMILE, program SMURF, masaż logopedyczny, programowanie języka i in.

W przypadku wskazań z Poradni istnieje możliwość wprowadzania komunikacji wspomaganej (system PECS, PCS, Makaton).

Terapia surdopedagogiczna (dla dzieci ze stwierdzoną wadą słuchu)

W ramach terapii oferujemy dla naszych małych klientów kompleksową diagnozę pedagogiczną z zakresu percepcji słuchowej i słuchu fonematycznego, zajęcia z surdopedagogiem mające na celu rehabilitację słuchu w zakresie:

 • nadawania znaczenia dźwiękom;
 • lokalizacji źródła dźwięku;
 • rozwijania słuchu fonemowego;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej;
 • pamięci i koncentracji słuchowej;
 • rozwijania zasobu słownika czynnego i biernego;
 • doskonalenia umiejętności leksykalno – gramatycznych;
 • kształtowania umiejętności wypowiadania się;

Terapia tyflopedagogiczna (dla dzieci ze stwierdzoną wadą wzroku)

Dzieci najczęściej nie wiedzą, że źle widzą, bo nie mają porównania
i nie powiedzą nam o swoich dolegliwościach. Problemy dziecka
w przedszkolu lub z wykonywaniem codziennych czynności życiowych  (np. problemy z ubieraniem się, czytaniem, pisaniem, jazdą na rowerze, niechęć do rysowania, niezdarność, podejrzenie dysleksji i in.) mogą wynikać z problemów z wzrokiem.

W ofercie terapii tyflopedagogicznej są między innymi:

 • ćwiczenia stymulujące harmonijne współdziałanie półkul mózgowych;
 • osiąganie wyższych sprawności wzrokowych
 • nauka świadomego patrzenia
 • rozwijanie i usprawnianie koordynacji wzrokowo – ruchowo – słuchowej
 • pamięci i koncentracji wzrokowej
 • ćwiczenia widzenia centralnego i peryferyjnego
 • doskonalenie funkcji wzrokowych
 • ćwiczenia akomodacji
 • ćwiczenia mięśni gałek ocznych

Gimnastyka korekcyjna

Prowadzimy gimnastykę korekcyjną dla dzieci z hipotonią/hipertonią, wadami postawy (skolioza, plecy płaskie, plecy okrągłe, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, koślawość kolan, szpotawość kolan, koślawość stóp, płaskostopie i inne).

Fizjoterapia/rehabilitacja

Wczesne rozpoznanie zaburzeń lub niepełnosprawności powoduje szybkie wprowadzenie rehabilitacji, która daje szansę na całkowitą normalizację rozwoju lub ograniczenie deficytów rozwojowych. Celem terapii jest przygotowanie dziecka do  uczestniczenia w normalnym życiu rodzinnym i społecznym.

W ramach oddziaływania rehabilitacyjnego podejmowane są następujące działania:

 • stymulowanie aktywności i samodzielności  dziecka poprzez zabawy ruchowe
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej dziecka
 • pobudzanie zmysłów dziecka
 • stymulowanie układów: przedsionkowego, proprioceptywnego
  i dotykowego
 • integracja czynności zmysłowo- ruchowych
 • poprawa napięcia mięśniowego w obrębie postawy, a wtórnie także
  w obrębie ręki
 • rozwijanie motoryki małej i dużej
 • doskonalenie umiejętności planowania motorycznego
 • doskonalenie równowagi w różnych pozycjach ciała
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej
 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej
 • rozwijanie świadomości własnego ciała i  przestrzeni

Terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Dziecko odbiera świat polisensorycznie: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, ból, równowaga są podstawą poznania otaczającego świata. Receptory odpowiedzialne za odbieranie informacji o otaczającym nas świecie znajdują się w wielu miejscach naszego ciała i informują nas o położeniu ciała
w przestrzeni, o położeniu kończyn względem reszty ciała, o stopniu zgięcia stawów, napięcia mięśni, itd.

Bodźce docierające do umysłu dziecka poprzez różne zmysły muszą być na pewnym etapie integrowane. Dzięki temu odbiór otaczającej je rzeczywistości jest spójny. Dziecko, by wejść bez trudu po schodach, kopnąć piłkę, przejechać kilka metrów na rowerku, wykorzystuje zmysł wzroku, równowagi, stopnia napięcia mięśni, informację o położeniu kończyn. 

Tylko prawidłowa integracja w mózgu bodźców płynących z tak wielu zmysłów pozwoli mu wykonać te czynności prawidłowo, bez trudu, traumatycznych doświadczeń i bez lęku. Nawet jeżeli wszystkie zmysły działają prawidłowo, same zaburzenia integracji bodźców płynących
z prawidłowo działających zmysłów powodują utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu dziecka.

Problemy w obrębie dużej motoryki, niezgrabność ruchowa, trudności
w utrzymaniu równowagi, trudności przedszkolne, problemy z jedzeniem posiłków, to tylko kilka trudności, których przyczyną mogą być zaburzenia integracji sensorycznej. Prawidłowa integracja sensoryczna gwarantuje właściwy odbiór otaczającej rzeczywistości.