Oddziały ORW

Dzieciom i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną nasza Szkoła zapewnia udział zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych. Uczestniczą w nich osoby posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajęcia organizowane się dla dzieci i młodzieży od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.  Udział  w tych zajęciach jest spełnieniem obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 Zajęcia zespołowe odbywają się w grupach liczących od 2 do 4 uczestników.

————————————————————————————————————————————————————————————

ORW A

Jesienne zajęcia

————————————————————————————————————————————————————————————