Profilaktyka

NASZA SZKOŁA POSIADA CERTYFIKATY

WITAMY NA STRONIE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

Działalność profilaktyczna naszej szkoły jest ściśle oparta o wytyczne Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021, który został opracowany na podstawie diagnozy wewnętrznej, analizy dokumentów, obserwacji oraz wniosków, które mógł złożyć każdy uczeń, rodzic i nauczyciel.

Celem podejmowanych działań jest:

· Wypracowanie jasnych, zrozumiałych i czytelnych dla wszystkich odbiorców norm i zasad panujących w placówce oraz konsekwencji ponoszonych za ich łamanie

· Ustawiczne diagnozowanie oraz monitorowanie środowiska wychowawczego

· Systematyczne działania informacyjne, edukacyjne i interwencyjne · Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia

· Wychowanie do wartości i tradycji

· Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole

· Zapobieganie zagrożeniom i uzależnieniom

Oferta działań skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli jest bardzo bogata i zawiera:

DZIAŁANIA DIAGNOZUJĄCE I EWALUACYJNE

DZIECKO/UCZEŃ

 • Indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy
 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Obserwacje uczestniczące
 • Ankiety diagnozujące występowanie u uczniów czynników chroniących   i czynników ryzyka

RODZIC

 • Indywidualne spotkania z wychowawcą klasy
 • Indywidualne konsultacje z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Wizyty domowe
 • Ankiety dla rodziców diagnozujące występowanie u dzieci czynników chroniących oraz czynników ryzyka

NAUCZYCIEL

 • Praca w ramach Zespołów Interwencyjno – Wychowawczych
 • Analiza dokumentacji szkolnej /dziennik lekcyjny, klasowe zeszyty pochwał i uwag, punktowy system oceniania/
 • Ankiety dla nauczycieli diagnozujące występowanie u uczniów czynników chroniących    i czynników  ryzyka

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

DZIECKO/UCZEŃ

 • Zapoznanie z obowiązującym w placówce systemem norm i zasad
 • Przeprowadzanie zajęć profilaktycznych w ramach godzin wychowawczych
 • Spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Prowadzenie gazetek ściennych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • Prowadzenie szkolnej gazetki KLEKS a w niej strony dla ucznia „Pedagog radzi”
 • Ulotki dla uczniów /zdrowy styl życia, w tym „Środki psychoaktywne – jak się przed tym bronić”, alternatywne metody spędzania czasu wolnego, zachowania asertywne/
 • Przeprowadzanie apeli organizacyjno – porządkowych

RODZIC

 • Spotkania indywidualne z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem
 • Spotkania ze specjalistami w ramach posiedzeń Zespołów ds. Planowania   i Koordynowania Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Prowadzenie gazetki ściennej z informacjami dla rodziców
 • Prowadzenie szkolnej gazetki KLEKS a w niej „Strony dla rodziców”
 • Ulotki dla rodziców /zdrowy styl życia, alternatywne metody spędzania czasu wolnego, zagrożenia i uzależnienia w tym „Środki psychoaktywne – jak się przed tym bronić”/
 • Zebrania dla rodziców z dyrektorem placówki

NAUCZYCIEL

 • Posiedzenia Rady Pedagogicznej
 • Spotkania w ramach Zespołów Interwencyjno – Wychowawczych
 • Ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Stały przepływ informacji między kadrą placówki
 • Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i kursach ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych informacji na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

DZIECKO/UCZEŃ

 • Zajęcia indywidualne, grupowe i zespołowe w oparciu o programy wychowawcze, socjoterapeutyczne i profilaktyczne
 • Udział w konkursach, pogadankach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Zespołu i osoby współpracujące
 • Udział w uroczystościach okolicznościowych na terenie placówki i poza nią
 • Realizacja programów profilaktycznych opracowywanych bądź aktualizowanych w każdym roku szkolnym

RODZIC

 • Spotkania z wychowawcą oddziału
 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Prelekcje i pogadanki w ramach semestralnych spotkań z rodzicami
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi /lekarz-seksuolog, lekarz-psychiatra, terapeuta uzależnień, strażnik miejski, policjant/
 • Grupy wsparcia dla rodziców
 • Udział rodziców w uroczystościach okolicznościowych oraz warsztatach tematycznych

NAUCZYCIEL

 • Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • Indywidualny udział w różnorodnych formach doskonalenia w zależności  od potrzeb
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

DZIECKO/UCZEŃ

 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Rozmowy wyjaśniające i dyscyplinujące, sporządzenie notatek służbowych, egzekwowanie ustaleń
 • Apele interwencyjne
 • Posiedzenia Zespołów Interwencyjno – Wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi ( Policja, Straż Miejska, Sąd, MOPS, PCPR, Poradnie Zdrowia Psychicznego )

RODZIC

 • Spotkania wychowawcy z rodzicami na terenie placówki i domu rodzinnego
 • Spotkania interwencyjne z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Sporządzanie notatek służbowych z ustaleniami na przyszłość
 • Gazetka ścienna „Gdzie szukać pomocy?”, „Stop dopalaczom”
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi ( Policja, Straż Miejska, Sąd, MOPS, PCPR, Poradnie Zdrowia Psychicznego )

NAUCZYCIEL

 • Spójne i konsekwentne działania wobec ucznia w oparciu o obowiązujący system nagród i kar
 • Ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Systematyczna działalność Zespołów Interwencyjno – Wychowawczych
 • Bezwzględne stosowanie się do obowiązujących na terenie placówki procedu

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"