Profilaktyka

NASZA SZKOŁA POSIADA CERTYFIKATY

WITAMY NA STRONIE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI

DZIAŁANIA DIAGNOZUJĄCE I EWALUACYJNE

1. UCZEŃ

 • Indywidualne rozmowy z wychowawcą klasy
 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Obserwacje uczestniczące
 • Ankiety diagnozujące występowanie u uczniów czynników chroniących   i czynników ryzyka

2. RODZIC

 • Indywidualne spotkania z wychowawcą klasy
 • Indywidualne konsultacje z pedagogiem  i psychologiem szkolnym
 • Ankiety dla rodziców diagnozujące występowanie   u dzieci czynników chroniących oraz czynników ryzyka

3. NAUCZYCIEL

 • Praca w ramach Zespołów Wychowawczych
 • Analiza dokumentacji szkolnej /dziennik lekcyjny, klasowe zeszyty pochwał i uwag/
 • Ankiety dla nauczycieli diagnozujące występowanie u uczniów czynników chroniących i czynników  ryzyka

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

1. UCZEŃ

 • Zapoznanie z obowiązującym w szkole systemem norm  i zasad
 • Przeprowadzanie zajęć wychowawczo – profilaktycznych w ramach zajęć  z wychowawcą
 • Spotkania z pedagogiem  i psychologiem szkolnym
 • Prowadzenie gazetek ściennych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego
 • Prowadzenie szkolnej gazetki KLEKS a w niej strony dla ucznia „Pedagog radzi”
 • Prowadzenie działu PROFILAKTYKA na szkolnej stronie internetowej
 • Ulotki dla uczniów /zdrowy styl życia, w tym „Środki psychoaktywne – jak się przed tym bronić”, alternatywne metody spędzania czasu wolnego „Sport – nasz wspólny nałóg”, zachowania asertywne/
 • Przeprowadzanie apeli organizacyjno – porządkowych

2. RODZIC

 • Konsultacje indywidualne z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem
 • Spotkania ze specjalistami w ramach posiedzeń Zespołów ds. Planowania i Koordynowania Udzielania Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
 • Prowadzenie gazetki ściennej z informacjami dla rodziców
 • Prowadzenie „Strony dla rodziców” w szkolnej gazetce KLEKS
 • Prowadzenie działu PROFILAKTYKA na szkolnej stronie internetowej
 • Wydawanie Szkolnego informatora dla rodziców i opiekunów
 • Ulotki dla rodziców /zdrowy styl życia, alternatywne metody spędzania czasu wolnego, zagrożenia  i uzależnienia w tym „Środki psychoaktywne – jak się przed tym bronić”/
 • Zebrania dla rodziców z dyrektorem szkoły
 • Konsultacje dla rodziców – raz w miesiącu oraz na bieżąco w razie potrzeb

3. NAUCZYCIEL

 • Posiedzenia Rady Pedagogicznej
 • Spotkania w ramach Zespołów Wychowawczych
 • Ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Stały przepływ informacji między kadrą szkoły
 • Udział w konferencjach, szkoleniach, warsztatach i kursach ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych informacji na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych   i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów oraz innych zachowań ryzykownych, zaburzeń zachowania i emocji, promocji zdrowia psychicznego  i profilaktyki uniwersalnej

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

1. UCZEŃ

 • Zajęcia indywidualne, grupowe i zespołowe w oparciu o programy wychowawcze, socjoterapeutyczne  i profilaktyczne
 • Udział w konkursach, pogadankach i warsztatach prowadzonych przez pracowników szkoły i osoby współpracujące
 • Udział w uroczystościach okolicznościowych na terenie szkoły i poza nią
 • Realizacja programów profilaktycznych opracowywanych bądź aktualizowanych w każdym roku szkolnym
 • Opracowanie przez pedagogów szkolnych porad dla ucznia na łamach stron – „Pedagog radzi” oraz „UdU – czyli Uczniowie dla Uczniów” w szkolnej gazetce KLEKS

2. RODZIC

 • Spotkania z wychowawcą klasy
 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Prelekcje i pogadanki w ramach semestralnych spotkań z rodzicami
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi /lekarz-seksuolog, lekarz-psychiatra, terapeuta uzależnień, strażnik miejski, policjant, prawnik/
 • Grupy wsparcia dla rodziców
 • Udział rodziców w uroczystościach okolicznościowych oraz warsztatach tematycznych

3. NAUCZYCIEL

 • Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
 • Indywidualny udział w różnorodnych formach doskonalenia w zależności od potrzeb
 • Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych

DZIAŁANIA INTERWENCYJNE

1. UCZEŃ

 • Działania w oparciu o „Procedurę działań poprawy frekwencji uczniów w Zespole Szkół Specjalnych  nr 8  w Tychach”
 • Działania w oparciu o „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją,  w szczególności narkomanią, alkoholizmem   i prostytucją”
 • Działania oparte o „Procedurę postępowania  z uczniem agresywnym i sprawiającym trudności wychowawcze w ZSS nr 8”
 • Działania oparte o Procedury ukierunkowane na indywidualnego odbiorcę
 • Działania w oparciu o „Procedurę do spraw bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów w dni wolne od zajęć dydaktycznych”
 • Indywidualne spotkania z pedagogiem i psychologiem szkolnym; rozmowy wyjaśniające  i dyscyplinujące, sporządzenie notatek służbowych, egzekwowanie ustaleń
 • Apele interwencyjne
 • Posiedzenia Zespołów Wychowawczych
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi ( Policja, Straż Miejska, Sąd, MOPS, PCPR, Poradnie Zdrowia Psychicznego )

2. RODZIC

 • Spotkania wychowawcy z rodzicami na terenie placówki i domu rodzinnego
 • Spotkania interwencyjne z pedagogiem i psychologiem szkolnym; sporządzanie notatek służbowych z ustaleniami na przyszłość
 • Gazetka ścienna „Gdzie szukać pomocy?”
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi  ( Policja, Straż Miejska, Sąd, MOPS, PCPR, Poradnie Zdrowia Psychicznego )

3. NAUCZYCIEL

 • Spójne i konsekwentne działania wobec ucznia   w oparciu o obowiązujący system nagród  i konsekwencji zachowania
 • Ścisła współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • Systematyczna działalność Zespołów Wychowawczych
 • Bezwzględne stosowanie się do obowiązujących na terenie szkoły procedur