DOWÓZ UCZNIÓW

Dowóz uczniów do szkoły

Termin na złożenie wniosku do Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach (Dział Organizacyjno-Administracyjny):

do 15 lipca 2022 r. – wnioski dot. transportu zorganizowanego przez gminę (bus);

do 15 sierpnia 2022 r. – wnioski dot. transportu indywidualnego (rodzic/opiekun prawny własnym samochodem).

Osoba uprawniona do złożenia wniosku: rodzic/ opiekun prawny ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia                     specjalnego, mieszkającego w Tychach.

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (do wglądu);
  2. Aktualna polisa OC samochodu (dla osób ubiegających się o zwrot kosztów przewozu własnym samochodem).