WYPRAWKA SZKOLNA

Wyprawka szkolna – dofinansowanie do zakupu podręczników/ materiałów ćwiczeniowych

Termin na złożenie wniosku do dyrektora szkoły:

do 15 września 2022 r.

Osoba uprawniona do złożenia wniosku: rodzic/ opiekun prawny, uczeń pełnoletni

Wymagane załączniki do wniosku:

  1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (kopia)
  2. Dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu podręczników/ materiałów ćwiczeniowych, tj.:
  3. faktura VAT imienna na ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego LUB
  4. rachunek, paragon LUB
  5. oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów ćwiczeniowych (powinno zawierać imię
    i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły oraz klasy, do której uczeń uczęszcza, wykaz zakupionych podręczników/materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę i podpis osoby, która dokonała zakupu).

Kwoty dofinansowania wynoszą odpowiednio:

  1. Do kwoty 225,00 zł dla uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy (kl. I-III)
  2. Do kwoty 390,00 zł dla uczniów Branżowej Szkoły I st. nr 5 (kl. I-III)