Organizacja szkoły

W naszej szkole uczniowie na każdym etapie edukacji mogą rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności, poprzez różne formy aktywności pozalekcyjnej. Teatr „?Znak zapytania” (wielokrotny laureat ogólnopolskich konkursów), Zespól muzyczny „Oligomixband”, Zespól taneczny „Lemoniada”, „Pinezka”, Gazetka szkolna „Kleks” (laureat wielu prestiżowych nagród w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach dziennikarskich). Organizacja cateringu w ramach praktyk w Branżowej Szkole o profilu kucharz. Ponadto na terenie szkoły działa Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „W stronę słońca”, a także „Olimpiady specjalne” – klub sportowy „Motyl”. Nasze działania często kończą się otrzymanymi certyfikatami, dyplomami i wyróżnieniami, miedzy innymi Szkoła promująca zdrowie, Szkoła z klasą, Szkoła bez przemocy, Szkoła odkrywców talentów. Promujemy także działania innowacyjne. Cyklicznie w naszej szkole odbywają się: Wojewódzkie dyktando „Zostań mistrzem ortografii województwa śląskiego”, „Podroż z książką”, „Miejska gra terenowa”.

W pracy z uczniem wykorzystujemy różnorodne formy terapii miedzy innymi: Terapia integracji sensorycznej, Terapia metodą A. Tomatisa, Terapia EEG Biofedback, Terapia Warnkego, Terapia z elementami Pedagogiki Montessori, Terapia ręki, Terapia logopedyczna, Gimnastyka korekcyjna, Hydroterapia, Alternatywne metody komunikacji, Muzykoterapia, Terapia polisensoryczna, Dogoterapia, Zajęcia na basenie.

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach jest szkołą z 56-letnią tradycją. Kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami intelektualnymi w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprężeniami, autyzmem i Zespołem Aspergera. W skład ZSS nr 8 wchodzi: Szkoła Podstawowa nr 12, Branżowa Szkoła nr 5 o profilu kucharz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem i Zespołem Aspergera. Szkoła Przysposabiająca do Pracy, Odziały Rewalidacyjno-Wychowawcze, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci z miasta Tychy. Podstawą przyjęcia do szkoły jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczną ( a w przypadku Wczesnego Wspomagania – opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka), podanie rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora o przyjęcie dziecka. zgoda Prezydenta Miasta Tychy ( dla kandydatów spoza miasta Tychy), zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (dotyczy Szkoły Branżowej).