Rekrutacja

Zespół Szkół Specjalnych nr 8 nie jest szkołą obwodową, zatem nabór trwa przez cały rok. Przyjmujemy uczniów w miarę wolnych miejsc.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, ze sprzężeniami, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 2. podanie rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora o przyjęcie dziecka;
 3. zgoda Prezydenta Miasta Tychy (dla kandydatów spoza miasta Tychy) *
 4. świadectwo promocyjne klasy programowo niższej (dotyczy uczniów klas II-VIII);
 5. 1 zdjęcie legitymacyjne.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 5 O PROFILU KUCHARZ – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 2. podanie rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora o przyjęcie dziecka;
 3. zgoda Prezydenta Miasta Tychy (dla kandydatów spoza miasta Tychy) *;
 4. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
 5. zaświadczenie o uzyskanych wynikach z egzaminu ósmoklasisty;
 6. zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu;
 7. 1 zdjęcie legitymacyjne.

SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY – dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i ze sprzężeniami.

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 2. podanie rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora o przyjęcie dziecka;
 3. zgoda Prezydenta Miasta Tychy (dla kandydatów spoza miasta Tychy) *;
 4. świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej;
 5. zaświadczenie o zwolnieniu ucznia z egzaminu ósmoklasisty;
 6. 1 zdjęcie legitymacyjne.

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – dla dzieci z miasta Tychy.

Wymagane dokumenty:

 1. opinia o potrzebie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 2. wniosek rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora o przyznanie zajęć.

ODDZIAŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE – dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim do ukończenia 25 r. życia

Wymagane dokumenty:

 1. orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
 2. podanie rodziców/opiekunów prawnych do dyrektora o przyznanie zajęć.

Rodzice/prawni opiekunowie ucznia zamieszkującego poza miastem Tychy i posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wnioskują do Prezydenta/Starosty/Wójta
w miejscu swojego zamieszkania o skierowanie dziecka do szkoły specjalnej w Tychach. Prezydent/Starosta/Wójt przekazuje wniosek Prezydentowi Miasta Tychy, który za pośrednictwem Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach wydaje decyzję o przyjęciu (skierowaniu) bądź odmowie przyjęcia ucznia.

Pliki do pobrania: