Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

————————————————————————————————————————————————————————————

Termin składania wniosków: 7- 19 kwietnia

Miejsce składania wniosków: wrzutnia na dokumenty przed wejściem do szkoły (stary budynek)

Rekomendujemy pobranie wniosku ze strony internetowej szkoły i odesłanie w formie skanu na adres zs8@oswiata.tychy.pl . Wnioski muszą być podpisane przez wnioskodawcę.

Dla osób, które nie mają możliwości wysłania wniosku w formie elektronicznej, wnioski wyłożone będą w przedsionku szkoły.  Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: wchodzenie pojedynczo, używanie własnych długopisów, w miarę możliwości sprawne wypełnienie i oddanie druków.

Świadczenia, o które można się ubiegać:

  • dofinansowanie wczasów pod gruszą dla pracownika i wypoczynek indywidualny/zorganizowany dla dziecka (na jednym wniosku)
  • dofinansowanie do zielonej szkoły

W przypadku młodzieży uczącej się powyżej 18 r. życia do 25 r. życia wymagane jest zaświadczenie o pobieranej nauce.

UWAGA EMERYCI!

Prosimy o dołączenie do wniosku oświadczenia o wysokości emerytury/renty uzyskanej w 2020 r. Niezłożenie oświadczenia skutkuje nieotrzymaniem pomocy z funduszu socjalnego (brak możliwości naliczenia odpisu na osobę uprawnioną).

Jak obliczyć dochód brutto do oświadczenia:

Oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Tak obliczony dochód należy podzielić na ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca
w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu. Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz dochodów
z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.

Jak obliczyć wysokość emerytury/renty do oświadczenia?

Od kwoty ogółem należy odjąć składki na ubezpieczenie zdrowotne i podzielić przez 12 miesięcy.

Załączniki:

  1. Wniosek o dofinansowanie – pracownik/emeryt
  2. Oświadczenie o kwocie emerytury/renty – emeryt
  3. Wniosek o zapomogę socjalną/losową
  4. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
  5. Klauzula RODO
  6. Regulamin ZFŚS + aneks

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"