Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

————————————————————————————————————————————————————————————

Termin składania wniosków: do 28 października 2022 r.

Miejsce składania wniosków: urna na dokumenty przed wejściem do sekretariatu lub skrzynka pocztowa przed wejściem do szkoły (stary budynek)

Rekomendujemy pobranie wniosku ze strony internetowej szkoły i odesłanie w formie skanu na adres zs8@oswiata.tychy.pl . Wnioski muszą być podpisane przez wnioskodawcę.

Dla osób, które nie mają możliwości wysłania wniosku w formie elektronicznej, wnioski wyłożone będą w przedsionku szkoły.  Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: wchodzenie pojedynczo, używanie własnych długopisów, w miarę możliwości sprawne wypełnienie i oddanie druków.

Świadczenia, o które można się ubiegać:

1. Świadczenie pieniężne na pokrycie zwiększonych wydatków w okresie  jesienno-zimowym – przysługuje wszystkim pracownikom i emerytowanym pracownikom;

2.  Świadczenie pieniężne z okazji Mikołaja dla dzieci do 18 r. życia
(nie jest wymagane zaświadczenie ze szkoły);

3. Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku/przedszkolu – wymagane   zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka/przedszkola

Świadczenie jesienno-zimowe i Mikołaj na jednym wniosku

Dofinansowanie do żłobka/przedszkola na osobnym wniosku

UWAGA EMERYCI!

Prosimy o uzupełnienie nr konta na wniosku.

Jak obliczyć dochód brutto do oświadczenia:

Oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Tak obliczony dochód należy podzielić na ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział i wzajemna ścisła współpraca
w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu. Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz dochodów
z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.

Załączniki:

  1. Wniosek o dofinansowanie – pracownik/emeryt
  2. Oświadczenie o kwocie emerytury/renty – emeryt
  3. Wniosek o zapomogę socjalną/losową
  4. Wniosek o pożyczkę mieszkaniową
  5. Klauzula RODO
  6. Regulamin ZFŚS + aneks