Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

————————————————————————————————————————————————————————————

Termin składania wniosków: 12-30 października

Miejsce składania wniosków: skrzynka podawcza wystawiona przed sekretariatem/ skrzynka podawcza w przedsionku szkoły  TYLKO EMERYCI!!

Świadczenia, o które można się ubiegać: na zwiększenie wydatków sezonowych w okresie jesienno-zimowym i z okazji Mikołaja dla dzieci do ukończenia 18 r. życia (na jednym wniosku); dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu/żłobku (wymagane zaświadczenie o pobycie i ponoszonych z tego tytułu kosztach).

Jak obliczyć dochód brutto do oświadczenia:

Oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym,
po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Tak obliczony dochód należy podzielić na ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział
i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu. Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz dochodów
z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.

————————————————————————————————————————————————————————————

Termin składania wniosków: 1-5 czerwca Miejsce składania wniosków: skrzynka podawcza wystawiona w pokoju nauczycielskim (lub w przedsionku szkoły) Świadczenia, o które można się ubiegać: dofinansowanie wczasów pod gruszą dla pracownika, wypoczynek indywidualny/zorganizowany dla dziecka (na jednym wniosku), dofinansowanie do zielonej szkoły Jak zawsze wymagane są zaświadczenia o pobieraniu nauki przez młodzież powyżej 18 r. życia do 25 r. życia.  Szczegółowe informacje i druki wniosków do pobrania na stronie szkoły w zakładce „ZFŚS”

————————————————————————————————————————————————————————————

SKŁADANIE WNIOSKÓW –

TERMIN: 1 CZERWCA -5 CZERWCA

1. Wystawione będą dwie skrzynki podawcze (w przedsionku szkoły i w pokoju nauczycielskim). Prosimy wrzucać do nich wypełnione kompletnie wnioski wraz z załącznikami.

2. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa: wchodzenie pojedynczo, używanie własnych długopisów, w miarę możliwości sprawne wypełnienie i oddanie druków.

3. Zaświadczenia o nauce dla młodzieży uczącej się (powyżej 18 r. życia) prosimy dołączyć do wniosku lub odesłać w formie skanu na adres mailowy szkoły.

4. Jeżeli we wniosku występują osoby inne niż wnioskodawca (np. poręczyciele, pełnoletni członkowie rodziny, inne osoby trzecie wymienione we wniosku, a nie będące wnioskodawcą) powinny zapoznać się one z  klauzulą informacyjną dla członków rodziny, poręczycieli i osób trzecich.

Jak obliczyć dochód brutto do oświadczenia:

Oblicza się na podstawie dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych ze wszystkich źródeł tych członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym,
po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. Tak obliczony dochód należy podzielić na ilość osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe. Przez wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie, ale również wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych. Cechami charakterystycznymi dla prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego są: udział
i wzajemna ścisła współpraca w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu. Za dochód uważa się wszystkie dochody z tytułu zatrudnienia, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, alimentów, stypendiów, zasiłku dla bezrobotnych, emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami, świadczeń rodzinnych, w tym 500+, zasiłków stałych, okresowych i celowych, zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz dochodów
z gospodarstwa rolnego. Katalog  dochodów pozostaje otwarty.

Jak obliczyć wysokość emerytury/renty do oświadczenia?

Od kwoty ogółem należy odjąć składki na ubezpieczenie zdrowotne i podzielić przez 12 miesięcy.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"