Obowiązek informacyjny

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Informuję, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest:
Zespół Szkół Specjalnych nr 8, 43-100 Tychy, ul. Edukacji 21

Cel przetwarzania: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę lub stosunku pracy i wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej ciążącego na administratorze.

Podstawa prawna przetwarzania: art. 221 ustawy z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS),
w przypadku nauczycieli art. 10 ust. 5, 8 i 8b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela,
w przypadku pracowników samorządowych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

Okres przechowywania danych: 50 lat od momentu rozwiązania umowy, w zakresie ZFŚS 5 lat.

Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zatrudnienia.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje tymczasowo Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, e-mail: iod.zs8@oswiata.tychy.pl

Po zakończeniu prowadzonego przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach postępowania przetargowego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty
w Tychach oraz szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy” informację o wyłonionym do realizacji tych zadań pomiocie zamieścimy w Biuletynie Informacji Publicznej
(www.zs8.bip.tychy.edu.pl) oraz na stronie www: https://www.zss8.edu.pl

Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Pracownicy

Rodzice