Komunikat Dyrektora Szkoły

Na konferencji prasowej w dniu 14 kwietnia 2021 r. Minister Zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział przedłużenie restrykcji w całym kraju do 25 kwietniaw tym funkcjonowania szkół na zasadach obowiązujących do 18 kwietnia br. r. Oznacza tokontynuację zdalnego nauczania we wszystkich klasach przynajmniej do 25 kwietnia 2021r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. w  sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 8  informuje, że cała nasza szkoła od 19.04.2021 r. do25.04.2021 r. funkcjonować będzie w trybie nauczania zdalnego. Nauka zdalna odbywa się na dotychczasowych zasadach.

Szkoła zorganizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły wyłącznie dla dzieci z klas I-III których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19. Warunkiem jest złożenie wniosku rodziców do dyrektora szkoły.

Dla uczniów, którzy ze względu na warunki domowe nie mogą uczestniczyć w zdalnym nauczaniu w domu, dyrektor może zorganizować nauczanie zdalne w szkole, z wykorzystaniem komputerów w szkole, jeżeli pozwolą na to względy bezpieczeństwa i sytuacja zdrowotna kadry pedagogicznej.

Koordynatorem pracy zdalnej każdego ucznia jest wychowawca klasy. Rodzice bezpośrednio z nim kontaktują się w kwestii ustalenia formy nauki, zasad oceniania .

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest wyłącznie w formie zdalnej w godzinach pracy psychologa i pedagoga.

Uczniom klasy VIII dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje  do egzaminu ósmoklasisty.

Uczniom klasy III szkoły branżowej dyrektor może organizować w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z przedmiotów egzaminacyjnych, z których uczeń przystępuje  do egzaminu zawodowego.

Z uwagi na obecną sytuację związaną z utrzymującym się stanem epidemii w Polsce z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 informujemy, że ograniczamy osobiste załatwianie spraw w sekretariacie szkoły. Praca sekretariatu pozostają bez zmian. Czyli praca stacjonarna od godziny 8 00 do 12.00, praca zdalna do 15 00.

Sprawy można załatwić przez:

– kontakt telefoniczny 32 218 00 50

– kontakt e-mailowy zs8@oswiata.tychy.pl

–  wrzutnię,  do której można wrzucić pisma, wnioski, bez potrzeby wchodzenia do budynku,

Pozdrawiam serdecznie dyrektor szkoły Hanna Kołodziejczyk