Rekrutacja

Ze względów bezpieczeństwa prosimy tych z Państwa, którzy mają taką możliwość, o zeskanowanie wypełnionych dokumentów i odesłanie na adres mailowy szkoły zs8@oswiata.tychy.pl . Po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego należy dostarczyć
do sekretariatu oryginał dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami

Dokumenty można również składać w sekretariacie szkoły w każdy wtorek w godzinach 10:00-12:00, jednak w tym wypadku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń pracownika szkoły.

Kandydaci do Branżowej Szkoły I st. Nr 5 – z uwagi na obecną sytuację odraczamy obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodzie, jednak po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego prosimy o niezwłoczne doniesienie dokumentu.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie zajęć WWR– prosimy o niezwłoczne dostarczenie do sekretariatu szkoły po wydaniu dokumentu przez PPP. Mogą Państwo wysłać skan drogą mailową, a po ustaniu zagrożenia dostarczyć oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem do szkoły.

Nasze motto: "DOBRY START WARUNKIEM SUKCESU"